Windykacja należności Poznań

Spory sądowe, dochodzenie roszczeń i windykacja należności Poznań.

Windykacja należności w mieście Poznań nie musi być taka zła. Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach sporu pomiędzy stronami. Począwszy od wszechstronnego przygotowania sprawy, zbierania dowodów, przygotowania wszelkich pism procesowych służących dochodzeniu roszczeń, reprezentacji podmiotów w wszelkiego rodzaju negocjacjach, reprezentacji Klientów na posiedzeniach sądowych, kończąc na reprezentacji Klientów w postępowaniu windykacyjnym tj. postępowaniu egzekucyjnym.

Niestety podmioty prowadzące działalność gospodarczą coraz częściej się spotykają i nie wiedzą, jakie są możliwości odzyskania należności od nieuczciwego kontrahenta. Jeżeli mają Państwo problemy z niezapłaconymi należnościami przez swoich kontrahentów  kancelaria oferuje w tym zakresie swoje doświadczenie i pomoc.

W tego typu sprawach należy wyróżnić trzy etapy, które są następujące:

Spory sądowe, dochodzenie roszczeń i windykacja należności Poznań – etap pierwszy:

Jest to etap, który charakteryzuje się podjęciem przede wszystkim działań mających na celu podjęcie negocjacji z dłużnikiem. Osiągając oczywiście ugodowe zakończenie sporu pomiędzy stronami. Charakter sporu może być różny. Zależnie od niego należy wezwać pisemnie dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia lub podjęcia negocjacji mających na celu polubowne załatwienie sporu, wskazując przy tym, iż niespełnienie żądania lub niepodjęcie negocjacji w określonym terminie, będzie się wiązać dla dłużnika z określonymi konsekwencjami.

Kancelaria w tym zakresie analizuję stan prawny, jak i stan faktyczny sprawy, dobierając odpowiednią formę rozwiązania sporu. Przygotowuje odpowiednie dokumenty tj. wezwania do zapłaty, ewentualnie reprezentuje podmioty przy negocjacjach, czy też sporządza projekty ugód pozasądowych, w przypadku wolu stron polubownego zakończenia sporu.

Spory sądowe, dochodzenie roszczeń i windykacja należności Poznań – etap drugi:

Skierowane wezwania do zapłaty, jak i próby negocjacji z dłużnikiem mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W takim przypadku, zależnie od woli Klienta, Kancelaria może podjąć dalsze próby polubownego zakończenia sprawy np. poprzez skierowanie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bądź skierować sprawę bezpośrednio do właściwego sądu.

Należy przy tym nadmienić, iż koszty wniesienia poszczególnych spraw nie zostały uregulowane w prawie polskim określone jednakowo. Dlatego doradzamy Klientom, w jakim trybie tj. postępowaniu jest dla nich najkorzystniej wnieść sprawę do sądu w celu dochodzenia roszczeń.

Przy wniesieniu sprawy do sądu należy spełnić wiele wymagań formalnych, jak i przyjąć określoną taktykę procesową. Wobec tego warto na tym etapie skorzystać z pomocy podmiotu profesjonalnego zajmującego się takim sprawami.

Kancelaria udzieli Państwu odpowiednich rad i wskazówek, dzięki którym osiągną Państwo zamierzony cel tj. wydanie korzystnego dla Państwa orzeczenia. Pozwala ono ostatecznie na zrealizowanie etapu trzeciego tj. windykacji należności.

Spory sądowe, dochodzenie roszczeń i windykacja należności Poznań – etap trzeci:

Po wydaniu orzeczenia przez sąd i jego uprawomocnieniu tj. co do zasady w przypadku, gdy dłużnik nie odwoła się od orzeczenia sądu pierwszej instancji, należy niezwłocznie wystąpić do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Z takim orzeczeniem można wystąpić z windykacją należności kierując do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów w postępowaniu egzekucyjnym i nadzorowania przebiegu tegoż postępowania.

Antywindykacja należności – mająca na celu uchronienie dłużnika przed skutkami egzekucji.

Kancelaria posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań przeciw egzekucyjnych mających na celu ochronę interesów dłużnika.

Działania w tym zakresie mają na celu ochronę interesu dłużników, jak i ochronę jego majątku.